Regulamin Hotelu Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu „Czarno na białym” w Krakowie przy ul. Feliksa Wrobela 13

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu „Czarno na białym” w Krakowie przy ul. Feliksa Wrobela 13

 1. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana
 2. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godziny 18.00 w dniu rezerwacji, Hotel zastrzega sobie prawo do zwolnienia pokoju bez informowania o tym Gościa lub w przypadku posiadania numeru karty Gościa, do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi. W sytuacji gdy Gość nie wymelduję się do godziny dwunastej, zostanie pobrana dodatkowa opłata, za każdą kolejną godzinę pobytu w pokoju (Apartament- 35zł, pokój standard 20zł).
 5. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 6. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie w sejfie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się przestawiania mebli w pokojach i użytkowanie ich nie zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego.
 10. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, który nie znajdował się na parkingu strzeżonym.
 11. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 50 złotych brutto.
 12. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 13. Hotel przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami. Za dodatkową opłatą w pokoju może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym  Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do restauracji hotelowej.
 14. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej, restauracji oraz hallu recepcyjnym jest zabronione i grozi karą 200zł. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji
 15. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 17. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelowego, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 4 tygodnie. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają na rzecz hotelu.
 19. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 20. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 21. Hotel “Czarno na białym” nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.